top of page

Biểu đồ tương đương kiểm tra ngôn ngữ

Sự tương đương giữa Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) (dành cho tiếng Anh) với CELPIP và IELTS được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) cho Chương trình chỉ số thông thạo tiếng Anh của Canada (CELPIP)

bottom of page