top of page
Stack of Books

Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA)

Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) là gì? _ Cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Bài đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) được sử dụng để xác minh bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nước ngoài của bạn (hoặc bằng chứng khác về chứng chỉ của bạn) là hợp lệ và ngang bằng với chứng chỉ của Canada. 

 

Ai cần ECA? _Cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  

  • đủ điều kiện là người nộp đơn chính cho Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang (Express Entry)

  • kiếm điểm cho trình độ học vấn bên ngoài Canada

Ai có thể thực hiện đánh giá của bạn?

Bạn phải nhận được đánh giá của bạn từ một tổ chức hoặc cơ quan chuyên môn do CIC chỉ định. Họ sẽ cung cấp cho bạn một báo cáo cho bạn biết trình độ học vấn của bạn ở Canada.

 

Bạn phải sử dụng tổ chức từ danh sách bên dưới:  

https://learn.utoronto.ca/comp so sánh-education-service

https://www.icascanada.ca/

https://www.wes.org/ca/eca/

https://www.alberta.ca/iqas-immigration.aspx

https://www.bcit.ca/ices/eca/

bottom of page