top of page

Biểu đồ tương đương kiểm tra ngôn ngữ

Sự tương đương giữa Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) (dành cho tiếng Anh) với CELPIP và IELTS được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) cho Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS)
默认标题_自定义px_2022-06-23+03_38_37_edited.jpg

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) cho Chương trình chỉ số thông thạo tiếng Anh của Canada (CELPIP)

默认标题_自定义px_2022-06-23+03_30_49_edited.jpg
bottom of page